نمایشگـاه های بـرگـزار شـده
ردیفعنوانمکـانتـاریح
1

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

نمايشگاه بين المللي تهران
1392/01/16
2

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
1391/09/25
3

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
1391/08/02
4

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

نمايشگاه بين المللي تهران
1391/01/18
5

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

نمايشگاه بين المللي تهران
1390/09/25
6

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

نمايشگاه بين المللي تهران
1390/01/18
7

نمايشگاه صنعت استان قزوين

دانشگاه آزاد اسلامي قزوين
1389/10/06
8

يازدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري

مصلي بزرگ امام خميني ( ره)
1389/10/04
9

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
1389/02/28