نمایشگـاه های بـرگـزار شـده
ردیفعنوانمکـانتـاریح
1

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي فرهيختگان

واحد علوم و تحقيقات
27/02/1395
2

نمايشگاه هفته پژوهش سال 95

نمايشگاه بين المللي تهران
24/09/1395
3

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي در كنار مسابقات بين المللي ربوكاپ آزاد ايران 2017

نمايشگاه بين المللي تهران
18/01/1396
4

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي در كنار مسابقات بين المللي ربوكاپ آزاد ايران 2016

نمايشگاه بين المللي تهران
18/01/1395
5

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

نمايشگاه بين المللي تهران
1392/01/16
6

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
1391/09/25
7

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
1391/08/02
8

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

نمايشگاه بين المللي تهران
1391/01/18
9

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

نمايشگاه بين المللي تهران
1390/09/25
10

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

نمايشگاه بين المللي تهران
1390/01/18
11

نمايشگاه صنعت استان قزوين

دانشگاه آزاد اسلامي قزوين
1389/10/06
12

يازدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري

مصلي بزرگ امام خميني ( ره)
1389/10/04
13

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
1389/02/28
14

نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي در نمايشگاه دستاوردهاي جهان اسلام

هتل استقلال تهران
05/09/1394
15

نمايشگاه هوا و فضا

برج ميلاد تهران
03/08/1395
16

نمايشگاه فناوري و نوآوري اينوتكس 2016

نمايشگاه بين المللي تهران
01/03/1395