اولویت های تحقیقاتی
ردیفعنوان پژوهش و سازمان حمایت کنندهسـالپیوست
1

عناوين اولويت هاي سازمان بازرگاني

1390
2

آيين نامه نحوه حمايت شهرداري قزوين از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

1390
3

عناوين اولويت هاي پژوهشي جهت حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

1390
4

عناوين اولويت هاي پژوهشي جهت حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

1390
5

عناوين اولويت هاي پژوهشي جهت حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي صندوق ضمانت صادرات ايران

1390
6

عناوين اولويت هاي پژوهشي جهت حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

1391
7

عناوين اولويت هاي پژوهشي جهت حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي شركت گاز استان قزوين

1391
8

عناوين اولويت هاي پژوهشي جهت حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

1391
9

اولويت هاي پژوهي ستاد مبارزه با مواد مخدر

1391
10

موقعيت هاي كارآموزي و اولويت پژوهشي پارك علم و فناوري پرديس براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد

1391
11

بخشنامه حمايت مالي از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي توسط وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

1392