تفـاهم نامه های منعقده
ردیفشرکتفایل پیوست
1

شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

2

اداره كل بازرسي استان قزوين

3

شركت توزيع نيروي برق استان قزوين

4

شركت برق منطقه اي زنجان

5

سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

6

شركت آب و فاضلاب شهري استان قزوين

7

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

8

شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

9

اداره كل تحقيق و توسعه شهرداري تهران

10

اداره كل تعاون استان قزوين

11

شهرداري قزوين

12

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان قزوين

13

شركت گاز استان قزوين

14

دانشگاه مولتي مديا مالزي

15

بورس منطقه اي استان قزوين

16

نيروي انتظامي استان قزوين

17

شركت يونيليور

18

موسسه تحقيقات شيلات ايران

19

انجمن صنفي مسئولين فني و كنترل كيفي استان قزوين

20

شركت آذين خودرو

21

الكترو ممتاز پيشه

22

تجهيزات پزشكي هلال ايران

23

انجمن مديران كيفيت استان قزوين

24

شهرداري الوند

25

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان قزوين

26

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با سازمان مركزي

27

آموزش فني و حرفه اي با سازمان مركزي

28

بنياد ملي نخبگان و سازمان مركزي

29

صنايع آموزشي و سازمان مركزي دانشگاه

30

نظام مهندسي ساختمان استان قزوين

31

شركت يونيليور