وظـایف کلـی اداره ارتبـاط بـا صـنـعت
1) اخذ نمایندگی و عقد تفاهم نامه با شرکت ها و سازمان ها و پیگیری امور آنها 2) جـذب حمـایـت مـالـی و معنوي برای پـایـان نـامـه هـای تحصیـلات تکمیلـی
3) برگزاری بازدیدهای علمی - تخصصی از شرکت های صنعتی برای دانشجویان 4) برگزاری نمایشگاه هـای دستـاوردهاي پـژوهشی
5) جـایابی برای کـارآموزی دانشـجویان 6) برگزاری تـور علـمی اسـاتید
7) برگزاري سمينارهاي مرتبط با صنعت